Regulamin fitness

§ 1.
Członkostwo klubu

1. Do korzystania z usług klubu uprawnione są wyłącznie osoby posiadające ważne karty na korzystanie z usług klubu.
2. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członkiem klubu może być również osoba małoletnia, która ukończyła 16-ty rok życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 2.
Karty na świadczenie usług

1. Dokumentem legitymującym do korzystania z usług świadczonych przez klub jest wyłącznie imienna karta klienta, wydana przez klub na okres, na który zawarta została umowa o świadczenie z usług klubu
2. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba wskazana imiennie.
3. Wstęp do klubu następuje po okazaniu karty w recepcji klubu i pozostawieniu jej na czas przebywania w klubie.
4.Karta nie może być odstąpiona innym osobą. Uprawnienia płynące z posiadania karty mają charakter imienny i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

§ 3.
Korzystanie z usług klubu

Członek zobowiązany jest do:
1. Powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zanieczyszczenie pomieszczeń klubu.
2. Odkładanie sprzętu w przeznaczone do tego miejsce, po każdym ćwiczeniu.
3. Nie spożywać alkoholu oraz nipalenie tytoniu w pomieszczeniach klubu
4. Zakładania stosownego stroju oraz zmiany obuwia w pomieszczeniach klubu przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń.
5. Podporządkowania się zarządzeniom organizatora.
6. Do posiadania własnej lub zakupionej w recepcji kłódki.
7. Rozpoczynania zajęć aerobiku o godzinie wyznaczonej przez instruktora, gdyż pominięcie rozgrzewki grozi uszkodzeniem ciała i utratą zdrowia.
8. Uczestnictwa w zajęciach aerobiku wyłącznie po każdorazowym zgłoszeniu się na recepcję, wydawany jest żeton potwierdzający uiszczenie opłaty, który przekazuje się prowadzącemu zajęcia przed ich rozpoczęciem.
9.Umówienia się indywidualnie z trenerem na pierwszy trening orientacyjny.

§ 4.

1. Członkowie klubu zobowiązani są przechowywać rzeczy wnoszone do klubu w szafkach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków przechowywane w szafkach, jak również za rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni lub studiu aerobiku, wskutek kompletu członków w tych pomieszczeniach, członek zamierzający podjąć ćwiczenia zobowiązany jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.
3. W przypadku niemożności korzystania przez członka z aerobiku lub siłowni wskutek prowadzonych przez organizatora prac remontowych, umowa o oświadczenie usług rekreacyjnych ulega przedłużeniu o czas niemożności korzystania przez członka z aerobiku lub siłowni.
4. Ćwiczenia aerobiku, jogi i tai chi prowadzone są w grupach.
Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym członków w recepcji klubu lub przy sali ćwiczeń.
5. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia. Zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń usługodawcy. Członek klubu korzysta z usług fitness na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia spowodowany ćwiczeniami wykonywanymi przez członka.
6. Członek zrzeka się wszelkich roszczeń wobec organizatora z tytułu szkody
poniesionej na skutek nie zastosowania się do obowiązków wskazanego w niniejszym regulaminie.

§ 5.
Postanowienia ogólne

1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij